15 Jan 2015

Instemmen met melding is een "besluit"

De Raad van State heeft op 14 januari 2015 bepaald dat de instemming van de gemeente met een melding een besluit is waartegen bezwaar en beroep openstaat.

In steeds meer bestuursrechtelijke regelingen komt een meldingsplicht voor. Dat houdt in dat voor een handeling van een burger geen vergunning nodig is, maar dat de burger voordat hij de handeling uitvoert, deze meldt, bijvoorbeeld aan de gemeente. De gemeente heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn met de voorgenomen activiteit in te stemmen of de melder mee te delen dat die in strijd met bestaande regels is.

De meldingsplicht in Leeuwarden

In de Apv van Leeuwarden staat dat het verboden is om een uitweg aan te leggen als daarvoor niet eerst een melding is gedaan bij het gemeentebestuur. Een burger had hier zijn plan om een uitweg aan te leggen gemeld en de gemeente had daarmee ingestemd. De buurman had daar bezwaar tegen en kwam uiteindelijk in hoger beroep in bij de Raad van State. Volgens hem had de uitweg verboden moeten worden.

Tot nu toe was het nog de vraag of de instemming van de gemeente in zulke gevallen een besluit is. Zou dat niet zo zijn, dan had de buurman geen bezwaarschrift in kunnen dienen. De Raad van State had hem dan niet-ontvankelijk moeten verklaren. Mede aan de hand van een conclusie van een staatsraad (een uitgebreid deskundig advies voorafgaande aan de uitspraak) heeft de hoogste bestuursrechter nu dus geoordeeld dat het wél een besluit betreft waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Een toelichting van Rechtspraak.nl vindt u hier.

Andere meldingsplichten

Dit soort meldingenstelsels komt in wisselende bewoordingen voor bij veel Nederlandse gemeenten en is gebaseerd op de zogenoemde Model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een voorbeeld van een meldingsplicht in de wet geeft de Wabo (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht). Een omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning) geldt voor iedereen die bij de uitvoering van de bouw betrokken is. Wanneer nu het perceel waarop gebouwd wordt verkocht wordt, moet de vergunninghouder bij de gemeente melden dat de omgevingsvergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager, namelijk de nieuwe eigenaar. Dat moet ten minste een maand voor de overdracht gebeuren. De gemeente heeft dan de gelegenheid om de nieuwe eigenaar aan een integriteitstoetsing ingevolge de Wet Bibob te onderwerpen.