Cor Goudriaan advocatuur


Panamalaan 4M
1019 AZ Amsterdam
T: (020) 760 6933
E: cor@corgoudriaan.nl
W: www.corgoudriaan.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN COR GOUDRIAAN ADVOCATUUR

 1. Cor Goudriaan advocatuur zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Cor Goudriaan advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Cor Goudriaan advocatuur. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Cor Goudriaan advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens Cor Goudriaan advocatuur verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
 3. De keuze van door Cor Goudriaan advocatuur in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Cor Goudriaan advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 4. Cor Goudriaan advocatuur is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Cor Goudriaan advocatuur is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Cor Goudriaan advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Cor Goudriaan advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Cor Goudriaan advocatuur.
 7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Cor Goudriaan advocatuur voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Cor Goudriaan advocatuur gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 
 8. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Cor Goudriaan advocatuur namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst 
 9. De door Cor Goudriaan advocatuur verzonden nota’s dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en / of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Cor Goudriaan advocatuur is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door Cor Goudriaan advocatuur ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
 10. Cor Goudriaan advocatuur is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Cor Goudriaan advocatuur na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is Cor Goudriaan advocatuur gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Cor Goudriaan advocatuur heeft het recht de tarieven (waaronder het honorarium) te wijzigen per een toekomstige datum.
 11. Op de dienstverlening van Cor Goudriaan advocatuur is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door Cor Goudriaan advocatuur aan de opdrachtgever verzonden nota’s en met uitzondering van opdrachten tot mediation. 
 12. Tot de schade van Cor Goudriaan advocatuur, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens Cor Goudriaan advocatuur, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door Cor Goudriaan advocatuur verzonden nota’s, worden de door Cor Goudriaan advocatuur te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,--, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 13. Cor Goudriaan advocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en / of derden, alsmede digitale bestanden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Cor Goudriaan advocatuur in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, resp. te verwijderen.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de Stichting derdengelden Panamalaan advocaten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Cor Goudriaan advocatuur werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.